Betingelser

·         Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra TLSport.no og direkte fra TLSport, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

·         Kunder

TLSport selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. TLSport forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

·         Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i TLSport sitt produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

·         Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2 % fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder TLSport seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser for bedrifter, idrettslag / organisasjoner er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works TLSport sitt lager. Alle priser for skoler og offentlige organisasjoner er oppgitt inkludert mva, miljøgebyrer og ex-works TLSport sitt lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Oppgitte fraktkostnad på ordrebekreftelsen er kun estimert og kan avvike på faktura. Dersom kunder mener at fakturert pris er feil, må dette meldes til TLSport innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

·         Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på TLSport sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

·         Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser forskuddsbetaling. Alle nye kunder blir kredittsjekket før faktura blir godkjent som betalingsmåte. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder TLSport seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

·         Salgspant - Eiendomsrett

TLSport forbeholder seg salgspant i produktene levert inntil de er betalt.

·         Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har TLSport ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

·         Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kunder skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. TLSport gir ikke kunder egen garanti på produktene.

·         Erstatningsansvar

TLSport fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor TLSport forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

·         Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er TLSport erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke - jfr. pkt. 8.

·         Force Majeure

Er TLSport forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos TLSport eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den, så som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er TLSport fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

·         Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. 

Nettbutikk utviklet av TL Sports webavdeling i samarbeid med syntaxerror.no © TL Sport 2018